Quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại

11/04/2018

Vừa qua, Sở Xây dựng Sóc Trăng đã gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc áp dụng quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 2439/BXD-QLN ngày 01/11/2016 để trả lời Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể như sau: Điểm b, Khoản 1, Điều 18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 8 của Thông tư số 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định: Trong trường hợp phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại thì Sở Xây dựng chủ trì tổ chức đấu thầu, sau đó trình UBND cấp tỉnh công nhận kết quả chọn chủ đầu tư dự án. Như vậy, việc lập hồ sơ công bố thông tin về dự án để kêu gọi nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về việc lựa chọn nhà đầu tư.