Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành và phê duyệt 111 quy hoạch

21/04/2023

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh trong năm 2023 trên cơ sở bảo đảm chất lượng các quy hoạch.

Sáng 20/4, ngay sau hội nghị công bố, triển khai Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang; các Bộ trưởng, Thủ trưởng, lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành và phê duyệt 111 quy hoạch - Ảnh 1.

Hội nghị toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến nay đã có 58/111 quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong (gồm 08/111 quy hoạch đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét nhưng chưa được phê duyệt, 32/111 quy hoạch đã thẩm định xong và đang trong quá trình hoàn thiện)

16/111 quy hoạch đang được thẩm định; 29/111 quy hoạch đang trong quá trình xây dựng dự thảo và lấy ý kiến; 07/111 quy hoạch đang lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch và 01/111 quy hoạch chưa thực hiện do không đủ điều kiện.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành và phê duyệt 111 quy hoạch - Ảnh 2.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về công tác quy hoạch để đảm bảo phù hợp với Luật Quy hoạch còn chậm so với yêu cầu đề ra; quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch còn phức tạp, tốn nhiều thời gian; thời gian các Bộ tham gia ý kiến và thời gian cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện quy hoạch còn chậm; việc rà soát tổng thể quy hoạch tỉnh liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, đòi hỏi phải có sự tham gia của các bộ, ngành nên kéo dài thời gian; nhiều địa phương gặp khó khăn trong cân đối nguồn lực đất đai theo chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ…

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc triển khai Luật Quy hoạch là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Chính phủ nhiệm kỳ XV và các bộ, ngành, địa phương. Để đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức nhiều cuộc họp.

Gần đây, vào tháng 03/2022, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương. Qua đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo, điều hành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành và phê duyệt 111 quy hoạch - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận Hội nghị

Thời gian qua, việc triển khai các nhiệm vụ, công việc theo Luật Quy hoạch đã có những tiến bộ nhất định. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa được như kế hoạch đề ra, việc lập, thẩm định và phê duyệt chậm, chất lượng chưa được như mong muốn để có những quy hoạch thật tốt, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện có hiệu quả; công tác tư vấn xây dựng quy hoạch có khó khăn; kinh phí dành cho công tác quy hoạch có vướng mắc… Do đó, số lượng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đạt trên 16%, số lượng quy hoạch còn lại mà các Bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành trong năm 2023 là rất lớn.

Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương rà soát các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch, nếu có nội dung không phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch, làm phát sinh thêm trình tự, thủ tục, cần kịp thời sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi.

Trong đó, các Bộ được giao nhiệm vụ chủ trì khẩn trương rà soát các văn bản pháp luật và các văn bản hướng dẫn còn chồng chéo, mâu thuẫn với Luật Quy hoạch để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc dừng thi hành nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lập quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030 theo nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Về tiến độ lập các quy hoạch, Thủ tướng cho rằng, việc tổ chức lập đồng thời các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021-2030 là cơ hội lớn để xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển, sắp xếp, phân bổ không gian phát triển đất nước một cách bài bản, khoa học nhằm khai thông và tận dụng tối đa các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đề nghị các Bộ, ngành và địa phương phải phối hợp thật tốt trong quá trình lập quy hoạch, tăng cường trao đổi giữa Trung ương và địa phương, giữa các địa phương với nhau trên tinh thần không cục bộ, chia cắt, manh mún.

Việc lập quy hoạch phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển phát triển kinh tế-xã hội 10 năm, Luật Quy hoạch, các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; gần đây là Quy hoạch tổng thể quốc gia đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 81/2023/QH15”.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành và phê duyệt 111 quy hoạch - Ảnh 4.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh trong năm 2023 trên cơ sở bảo đảm chất lượng các quy hoạch.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh trong năm 2023 trên cơ sở bảo đảm chất lượng các quy hoạch. Đối với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyêt khẩn trương tổ chức công bố, công khai quy hoạch theo quy định; xây dựng, trình ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định; rà soát, chỉnh lý hồ sơ, đảm bảo thống nhất với quyết định được phê duyệt để cập nhật vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định tại Điều 42 Luật Quy hoạch và quy định tại Điều 41 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Đối với các quy hoạch đã thẩm định xong, Người đứng đầu Chính phủ đề nghị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; đối với các quy hoạch đã trình thẩm định khẩn trương tổ chức thẩm định theo quy định. Đối với các quy hoạch đang xây dựng hoặc đang lấy ý kiến, khẩn trương tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo quy định.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục các hạn chế, yếu kém; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tập trung cao độ chỉ đạo để thực hiện tốt công tác quy hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ theo nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/08/2022

Các Bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thống nhất trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch và thực hiện chính sách liên quan để đảm bảo sự đồng bộ của các cấp quy hoạch trong hệ thông quy hoạch quốc gia.

Các bộ, ngành, địa phương bố trí nguồn lực, đề xuất các cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả các mục tiêu quy hoạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của từng Bộ, ngành và địa phương. Đồng thời, chịu trách nhiệm việc quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước; chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao năng lực của cán bộ trong công tác lập, thẩm định, thực hiện và quản lý quy hoạch.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các Bộ cho ý kiến đúng thời hạn đối với các quy hoạch, ý kiến thẩm định quy hoạch, ý kiến rà soát quy hoạch đúng thời hạn tại văn bản xin ý kiến của Bộ, ngành, địa phương, Hội đồng thẩm định theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến bố trí không gian phát triển theo quy hoạch để phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/08/2022; tiếp tục vận hành Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ hiệu quả cho công tác lập, thẩm định, quản lý quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch./.

Theo VOV