Tổng mức đầu tư của dự án hơn 309,9 tỷ đồng, nguồn vốn ứng qua Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội, hoàn trả theo quy định. Dự án được phân kỳ thành 2 giai đoạn đầu tư: Giai đoạn I, thực hiện năm 2017-2019, tổng mức đầu tư hơn 161,9 tỷ đồng; Diện tích đất sử dụng khoảng 45.622m2. Giai đoạn 2, thực hiện từ năm 2020 (khi UBND huyện Thanh Trì có nhu cầu về tái định cư bằng nhà ở), tổng mức đầu tư hơn 147,9 tỷ đồng; Diện tích đất sử dụng khoảng 11.554m2. Dự án do UBND huyện Thanh Trì làm chủ đầu tư, nhằm tạo quỹ đất để phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn huyện Thanh Trì và các dự án phát triển giao thông đô thị.