Cập nhật tiến độ ảnh ảnh thực tế dự án Ecohome 3 T2/2020

09/03/2020

Cập nhật tiến độ ảnh ảnh thực tế dự án Ecohome 3 T2/2020 Tiến độ tòa N02

- Thi công xây từng đến tầng 26

- Thi công lắp tấm tường đến tầng 30

- Thi công trát trong đến tầng 22

- Thi công trát ngoài đến tầng 24

- Thi công ốp lát đến tầng 12

- Thi công trần đến tầng 16

- Thi công sơn tường trong nhà đến tầng 10

- Thi công sơn ngoài đến tầng 17

- Thi công Lan can đến tầng 22

Tiến độ tòa NO3:

- Thi công xây tường đến tầng 24

- Thi công lắp tấm tường đến tầng 27

- Thi công trát trong đến tầng 22

- Thi công trát ngoài đến tầng 24

- Thi công ốp lát đến tầng 12

- Thi công thi công trần đến tầng 16

- Thi công sơn tường trong nhà đến tầng 10

- Thi công Lan can đến tầng 22